Protokoll vid årsmöte 2016-03-08

1.  Mötets öppnande

Ordföranden, Karin Åström Iko, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.  Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Tore Hansson.

3. Val av mötessekreterare.

Till mötessekreterare valdes Börje Spångberg.

4. Val av två justeringsmän -tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Inga-Britt Sallander och Jonathan Björkehag.

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklarade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

6. Föredragande av verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Karin Åström Iko, (se nedan protokollet). De viktigaste punkterna visades på PowerPoint. Karin påpekade att valborgsfirandet är vårt största evenemang. Karin tryckte också på att frivilliga krafter är nödvändiga för att valborgsfirandet ska kunna genomföras.  Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

7. Föredragande av ekonomisk rapport och bokslut

Kassören Linnea Nyström föredrog dessa. Se även bilaga.

8. Revisorernas berättelse

Lars-Åke Theorin föredrog  revisionsberättelsen, och rekommenderade styrelsens ansvarsfrihet.

9. Fastställande av 2015 års resultat och balansräkning

Linnea Nyström gick igenom siffrorna i årets resultat, som är -2 271,47 kronor, samt balansräkningen. Eget kapital uppgår till 44 094,88 kronor. Hon kommenterade kostnaden för Bällsta info (tryckerikostnader) och nämnde att kostnaden för utskick kommer att vara konstant trots att vi jobbar med att gå över till digital informationsspridning, eftersom inte alla våra medlemmar har tillgång till denna. Dessa kommer även i fortsättningen att få information i brevlådan. 

Mötet fastställde 2015 års resultat och balansräkning.

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016

Karin Åström Iko föredrog förslaget till verksamhetsplan, (se nedan protokollet), och pekade ut viktiga punkter. Karin påpekade att valborgsfirandet enbart kan utföras med medlemmarnas hjälp, såsom risvaktning och brandvaktning. Vi söker som tidigare också Bällsta FF:s hjälp med kaffeförsäljning samt även om de vill hjälpa till med städning dagen efter. Styrelsen kommer att jobba för att öka kommunikation, synlighet och samverkan med våra medlemmar.

Linnea Nyström gick igenom budgetförslaget för 2016. Det är baserat på 300 medlemmar. Hon påvisade en post för ny verksamhet på 3000:-  I övrigt samma budget som tidigare år. Årets beräknade underskott på 3100:- kommer att dras från eget kapital.

Mötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2017

Mötet beslutade om oförändrad avgift, 100 kronor per hushåll.

13. Val av ordförande för 2015

Valberedningen föreslog Anna Sigrid Pettersson till ny ordförande.

Mötet valde på ett år, Anna Sigrid Pettersson till ordförande i Bällsta Villaägareförening. 

14. Val av kassör för 2 år

Valberedningen föreslog Linnea Nyström till omval på två år.

Mötet beslutade detta. 

15. Val av 1 ledamot för 2 år

Valberedningen föreslog Lars Perslid på två år.

Mötet beslutade detta.                                                              

16. Val av suppleanter till styrelsen på 2 år

Valberedningen föreslog Michael Sjöberg och Jan Redner som suppleanter.

Mötet valde dessa på 2 år.

17. Val av revisor 2016

Valberedningen föreslog Lars-Åke Theorin till omval.

Mötet beslutade detta.

18. Val av valberedning, ordinarie och suppleant för 2016

Kurt Näslund och Tore Hansson accepterar omval, och föreslog Helene Söderqvist som suppleant.

Mötet valde dessa tre.

19. Inkomna motioner och ärenden enligt § 9 i stadgarna

Det fanns inga motioner eller ärenden. 

20. Övriga frågor samt information

Kurt Näslund, grannsamverkan, berättade att grannsamverkan nu har en sluten Facebookgrupp, som gör det möjligt för alla att skriva in en misstänkt iakttagelse, och alla kan snabbt se vad som skrivits! Man anmäler sig och blir godkänd i denna slutna Facebookgrupp.

Med anledning av den inbrottsvåg som har varit, har Kurt gjort ett schema för ”friskvårdspromenader” med syfte att synas i området och därmed avskräcka från inbrott. Kurt uppmanar alla att delta i promenaderna.

Det bör framhävas att Kurt gör en god insats för oss alla i området. Han tackades för detta med en applåd och blombukett.

Jerry Gabrielsson framförde problemet med nedskräpning av fyrverkeripjäser efter nyårsfirandet. Karin sade att eftersom vi bara är en intresseförening så har vi inga juridiska möjligheter att styra sådant. Däremot kan vi vädja till folk att ta hänsyn.

Föreningen fortsätter att jaga rabatter i våra affärer.

21. Mötets avslutande

Mötet avslutades med att den avgående styrelsen samt mötesordföranden och revisorn avtackades med varsin blombukett.

Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

Tore HanssonMötesordförande
Börje SpångbergSekreterare
Jonathan BjörkehagJusterare
Inga-Britt SallanderJusterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.