Protokoll vid årsmöte 2021-03-21

1. Mötets öppnande

Ordföranden, Anna Sigrid Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Jonathan Björkehag.

3. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Börje Spångberg.

4. Val av två justeringsmän -tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Magnus Forsmark och Gabriel Hjort Åkerlund.

5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklarade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

6. Föredragande av verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Anna Sigrid Pettersson. På grund av Covid19 så har vi bara haft en annorlunda skördefest, där bara de som pressade äpplen var på plats, samt att vi spred ut pressningen över tre helger. Styrelsemöten har skett utomhus samt via länk. Styrelsemiddagen hölls i skogen vid den renoverade brasplatsen. Vår ”riskpromenad” i oktober har resulterat i att kommunen åtgärdat flera av dessa risker.

Hemsidan www.ballstavillaagarforening.se sköts av Gabriel Hjort Åkerlund.

7. Föredragande av ekonomisk rapport och bokslut

Kassören Linnea Nyström föredrog dessa. Hon berättade att det blev ett överskott på 5522,65 kronor eftersom nästan inga aktiviteter kunnat genomföras. Den ekonomiska rapporten och bokslutet kunde läggas till handlingarna.

8. Revisorns berättelse

Jonathan Björkehag föredrog Lars-Åke Theorins revisionsberättelse som rekommenderade styrelsens ansvarsfrihet, vilket tillstyrktes av årsmötet.

9. Fastställande av 2020 års resultat och balansräkning

Linnea Nyström gick igenom siffrorna i årets resultat, som är 5522,65 kronor, samt balansräkningen, se även bilaga. Eget kapital uppgår till 32575,15 kronor. Mötet fastställde 2020 års resultat och balansräkning.

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2021

Anna Sigrid Pettersson föredrog förslaget till verksamhetsplan, se bilaga, och pekade ut viktiga punkter. Årsmötet är som synes utan inbjudna talare, inga förfriskningar och våra anmälda medlemmar med oss via datalänk.

Planen är upprättad med insikt om att pandemin kommer att begränsa genomförandet av många aktiviteter

Kvastverkstad till påsk är inställd i år. Vi försöker med växtbytardag, äppelmustning, familjesöndag med aktiviteter vid Gustavs udde, kransbindning och äppelaktivitet med Agneta Östlund.

Styrelsen kommer även i år att jobba för att öka kommunikation, synlighet och samverkan med våra medlemmar.

Vi hoppas det blir en styrelsemiddag på Nygårds Värdshus i år.

Jubileumsförberedelser för föreningens 50 årsjubileum 2022.

Grannsamverkan fortsätter som vanligt.

Linnea Nyström gick igenom budgetförslaget för 2021. Det är baserat på 270 medlemmar. I övrigt samma budget som tidigare år. Årets beräknade underskott på -2900:- kommer att dras från eget kapital.

Mötet godkände verksamhetsplanen och budgetförslaget.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2022

Mötet beslutade om oförändrad avgift, 100 kronor per hushåll.

13. Val av ordförande för 2021

Valberedningen föreslog omval av Anna Sigrid Pettersson till ordförande.

Mötet valde på ett år, Anna Sigrid Pettersson till ordförande i Bällsta Villaägareförening.

14. Val av ledamöter samt suppleant för 2021-2022

Börje Spångberg hade avsagt sig omval.

Valberedningen föreslog Linnea Nyström och Karl-Olof Jonsson till omval på två år, samt Gabriel Hjort Åkerlund som suppleant 1 år.

Mötet valde dessa tre.

Kvarstående ledamöter för ett år: Magnus Forsmark och Jonathan Björkehag.

Styrelsen är nu 5 ledamöter och en suppleant.

15. Val av revisor för 2021

Valberedningen föreslog Lars-Åke Theorin till omval.

Mötet beslutade detta.

16. Val av valberedning, ordinarie för 2021.

Karl-Ivar Lindblom hade avsagt sig omval.

Valberedningen föreslog Börje Spångberg till ny valberedare.

Mötet valde honom.

17. Inkomna motioner och ärenden enligt § 9 i stadgarna.

Det fanns inga motioner eller ärenden.

18. Övriga frågor samt information.

Anna Sigrid Pettersson tog upp föreningens 50-årsfirande, vi hoppas kunna göra något senare i år eller nästa år.

Börje Spångberg avtackades för sin insats i styrelsen.

19. Mötets avslutande.

Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

MötesordförandeJonathan Björkehag
SekreterareBörje Spångberg
JusterareMagnus Forsmark
JusterareGabriel Hjort Åkerlund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.