Stadgar

Stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte i Bällsta förskola 1971-04-26. Ändringar antagna första gången vid ordinarie årsmöte 2000-03-09, slutligt antagna vid ordinarie årsmöte 2001-03-14.

§ 1

Bällsta Villaägareförening utgör en politiskt neutral sammanslutning av villaägare. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse i deras egenskap av villaägare.

§ 2

Ägare till fastigheter belägna inom ett område som begränsas av Stockholmsvägen – Vallentunasjön från Lovisedalsskolan i söder till tvätten i norr, kan vinna inträde i föreningen.

§ 3

Medlemskap och medlemsavgift i föreningen gäller för kalenderår. Medlemsavgiften förfaller till betalning 31 januari. Styrelsen äger besluta om uteslutning ur föreningen av medlem som icke inom föreskriven tid erlägger stadgad årsavgift eller som eljest motverkar föreningens intressen eller som icke är villaägare enligt § 2.

Kommentar till § 3 (ingår inte i stadgarna): Vid varje årsskifte delas inbetalningskort avseende årsavgiften ut i postlådorna. Medlem blir man genom att betala årsavgiften och på talongen skriva namn och adress.

Årsavgiften är tills vidare 100 kr och inbetalas på PlusGiro-konto 58 42 50-5.

§ 4

Föreningsmöten är ordinarie årsmöte och extra möte.

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte före mars månads utgång på av styrelsen utsedd tid och plats.

Styrelsen äger sammankalla extra möte med föreningen på tid och plats, som av styrelsen bestäms. Sådant extra möte är styrelsen skyldig att utlysa, när det för viss angiven fråga påfordras av minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Vid extra möte får beslut ej fattas i andra frågor än den som orsakat kallelse till extra möte.

§ 5

Kallelse till årsmöte skall minst 3 veckor i förväg meddelas samtliga medlemmar i upptagningsområdet enligt § 2.

§ 6

Vid föreningsmöte äger medlem en röst. Röstning genom skriftlig fullmakt må ske, varvid medlem dock ej äger rösträtt mer än en fullmakt.

§ 7 

All omröstning vid föreningsmöte verkställs öppet, därest ej mötet för visst fall beslutar, att omröstning skall vara sluten. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, dock inte vid val, där lotten skiljer.

§ 8

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
 2. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskaper och förvaltning.
 4. Beslut om arvoden.
 5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 6. Val av ordförande i styrelsen.
 7. Val av ledamöter i styrelsen.
 8. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
 9. Fastställande av avgiftens storlek.
 10. Ärenden som styrelsen framlagt till mötets behandling
 11. Ärenden som väckts enligt § 9.
 12. Övriga ärenden som mötet beslutar att ta upp till behandling.

§ 9

Ärenden som medlem önskar få behandlade vid ordinarie årsmöte, skall senast 2 (två) veckor före mötet skriftligen anmälas till styrelsen.

§ 10

Föreningens angelägenheter handläggs av en på ordinarie årsmöte vald styrelse. Ordförande väljs särskilt för en tid av 1 (ett) år, övriga styrelseledamöter på 2 (två) år, men så fördelade att endast halva styrelsen kan väljas vid varje årsmöte. Vid första årsmötet eller vid ökning av antalet ledamöter skall samtidigt anges mandattiden för de valda. Avgående ledamöter kan omväljas.

§ 11

Det åligger styrelsen att handlägga föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens firma. 

Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje kalenderår.

Årligen före den 25 januari skall styrelsen avge redovisning och berättelse över handhavandet av föreningens medel och sina görande i övrigt. Denna berättelse skall granskas av revisorn, vilka före den 10 februari skall avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§ 12

Styrelsen skall i en arbetsordning meddela närmare bestämmelser för arbetets bedrivande.

§ 13

Beslut om ändringar av dessa stadgar eller en upplösning av föreningen må endast fattas på ordinarie årsmöte. För giltighet av sådana beslut erfordras att detsamma fattas av två efter varandra följande årsmöten med enkel majoritet.

§ 14

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med av årsmötet fattade beslut disponeras för ändamål som anses gagna föreningens syfte.