Ordningsregler

Trafik

Tillåten hastighet är 40 km/h i hela Bällsta och vissa sträckor med 30 km/h nära skolor.

Håll dessa hastigheter för att undvika olyckor där du inte kunnat stanna på grund av för hög hastighet.

För att hålla ner hastigheten har föreningen påtalat behovet av hastighetsreducerande åtgärder. Kommunen har sedan infört maxhastigheten 40 km/h permanent och låtit bygga ”midjor” och mjuka gupp.

Högerregeln gäller i hela området.

Det innebär till exempel att alla som kör norrut på Bällstavägen har skyldighet att lämna företräde för trafik på ”småvägarna” till höger. Nu rekommenderar vi dock att när man kör ut från dessa ”småvägar” så skall man vara försiktig i alla fall. En olycka är värre än förlorad rättighet och prestige. Budskapet är att man skall ta det lugnt på alla vägar och speciellt på Bällstavägen och Runristarvägen (därför att man kan tro att dom är någon form av huvudvägar, men så är det alltså inte).

Parkerade fordon på gatorna

Parkering är enligt föreskrifterna max 24 timmar i sträck. Det innebär att när man använder bilen på dagarna så blir det aldrig ”24 timmar i sträck”.

Det finns ett regelverk som gäller bl.a. inom hela Vallentuna Kommun detta förbjuder parkering av fordon, 3.5 ton eller tyngre i tätbebyggt område (villaområden) parkeringsförbudet gäller mellan 21-06 alla dagar.

Dock vädjar vi för allas säkerhet och då speciellt lekande och cyklande barn, att undvika att ha bilar (eller andra fordon) parkerade på gatorna. Idealet är om alla ser till att man kan parkera sina bilar på sin egen tomt. Dessutom underlättar det snöröjningen.

Häckar

Häckar utmed trottoarer skall klippas och hållas välskötta.

För trivseln och för säkerheten så skall häckar utmed trottoarer skötas så att det utan olägenhet är möjligt att gå på trottoaren. Häckarna bör ansas så att dom inte utgör olägenhet för gående och inte heller skymmer sikten för cyklister och bilister i korsningar.

För mer information, se Vallentuna Kommun.